Hiệp Định Paris

CÁC ĐIỀU KHOẢN PHẢI ĐƯỢC THỰC THI