top of page
Hiến chương Việt Nam Tự Do
Nghị định 
Nghị quyết
Chương trình cứu nước dựng nước
Các thư từ văn bản liên hệ quốc tế
Các bằng tưởng lục và khen thưởng
Công dân thế giới 
Hồ sơ vụ án Thái Lan
Hồ sơ vụ án Nam Hàn (Seoul)
Chiến dịch Hòa Bình

Tài Liệu :

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Nghị định - Nghị quyết

4

5

6

7

8

10

Hồ sơ Liên Hiệp Quốc

1

2

3

9

Số 13291/HPQG/|TT

 

-        Căn cứ vào Hiến Chương ngày 30/4/1995 được Tu chính vào ngày 4/7/1998.

-        Căn cứ Huấn thị Ðiều hành ký ngày 7/7/1998.

-        Căn cứ phiên họp Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia ngày 12 tháng 8 năm 1998 Tại Hoa Thạnh Ðốn.

-        Căn cứ vào đề nghị của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia ngày 14/9/1998 tại Âu Châu.

-        Căn cứ vào nhu cầu chính trị.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ÐỊNH

 

 

ÐIỀU I:       Nay giải tán:

                    -   Hội đồng Ðiều Hợp Trung Ương

                    -   Tổng Vụ Hải Ngoại

                    -   Các Ðoàn Công Tác Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu và Gia Nã Ðại.

ÐIỀU II:     Giải tán: Hội đồng An Ninh Quốc Gia, Hội Ðồng Nội Các (Hành Pháp Quốc Gia).

ÐIỀU III:   Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia và Hội Ðồng Hành                           Pháp Quốc Gia mới sẽ được ban hành trước tháng 1 năm 1999.

ÐIỀU IV:    Kể từ ngày ban hành Quyết Ðịnh này, khi được tái bổ nhiệm, các thành viên phải tiếp tục công                     tác ngay như thường lệ.

                    Các thành viên được chuyển công tác mới phải lập tức bàn giao toàn bộ công tác, hồ sơ trực                       thuộc cho các thành viên thay thế.

ÐIỀU V:     Sơ đồ tổ chức Chính phủ số 002/TTCP/4798 và bản Huấn Thị Ðiều Hành ký ngày 7 tháng 7                         năm 1998 sẽ được áp dụng kể từ ngày ban hành.

 

                   Toàn thể các Chiến Hữu trong Chính Phủ CMVNTD phải nghiêm chỉnh thực thi tinh thần của                         Quyết Ðịnh này.

Việt Nam ngày 1 tháng 10 năm 1998

TM. Hội Ðồng Hành Pháp Quốc Gia

Thủ Tướng

 

  

Nguyễn Hoàng Dân

Số: 03316/HPQG/TT

 

- Căn cứ Tu Chính Án Hiến Chương ký ngày 4 tháng 7 năm 1998.

- Căn cứ quyết định số 1392/HPQG/TT ký ngày 5 tháng 10 năm 1998.

- Căn cứ nhu cầu công tác Chính Phủ.

- Căn cứ khả năng và đạo đức cá nhân.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ÐỊNH

 

                           Ðiều 1: Nay bổ nhiệm các Chiến hữu có tên sau đây vào các Chức Vụ chức vụ:

 

- NGUYỄN VĂN ÐÔN                             - Chánh Văn Phòng Thường Trực CPCMVNTD.

- LÊ ANH                                                - Chủ Tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Chiến Lược.

- LÊ CHÍ THỨC                                      - Chủ Tịch Ủy Ban Thông Tin & Tuyên Truyền.

- TRẦN MINH TRÍ                                - Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Tế.

- PHẠM NIÊN                                        - Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại.

- HÀ VIÊN                                              - Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh.

- NGUYỄN VĂN TÁNH                           - Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Cơ Sở Ðại Biểu.

- HÀ THẾ RUYỆT                                   - Chủ Tịch Ủy Ban Vận Ðộng Liên Kết Các Lực Lượng.

- CAO MẠNH NHẪN                               - Chủ Tịch Ủy Ban  Liên Lạc Các Tôn Giáo.

- VÕ ÐỨC VĂN                                        - Chủ Tịch Ủy Ban Chuyên Viên.

- TRẦN VĂN                                            - Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh.

- TRƯƠNG NGỌC THU                           - Chủ Tịch Ủy Ban Thanh Tra.

- VŨ HỮU VY                                           - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thanh Tra.

- NGUYỄN HỒNG LĨNH                         - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thông Tin & Tuyên truyền.

- MINH GIANG                                       - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thông Tin &Tuyên Truyền

                                                                   Ðặc trách Phát Thanh.

- CÁI VIẾT THẾ                                      - Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Tổ Chức Cơ Sở Ðại Biểu

                                                                   Ðặc trách miền Ðông Bắc Hoa Ky.

- HUỲNH THO                                        - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại.

- NGUYÊN TRUNG                                 - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Liên Lạc các Tôn Giáo.

- DƯ CHÂU BÁU                                     - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Cơ Sở Ðại Biểu

                                                                   Ðặc trách Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.

- NGUYỄN VĂN SĨ                                  - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Cơ Sở Ðại Biểu

                                                                   Ðặc trách Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

 

Ðiều 2:  Kể từ ngày nhận quyết định này, các Chiến Hữu có tên trên tổ chức hệ thống điều hành của Uỷ ban được giao phó.                 Tuyển chọn nhân sự đề nghị lên Thủ Tướng để cấp quyết định bổ nhiệm.

Ðiều 3: Yêu cầu Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia – Hội Ðồng Hành Pháp Quốc Gia – Hội Ðồng Ðại Biểu Cấp Quốc Gia – Cấp Tiểu                Bang – Cấp Tỉnh Thành Phố và Cấp Quận – Các Uỷ Ban trực thuộc ThủTướng Chính Phủ – Bộ Phủ Thủ Tướng và                      Ðổng Lý Văn Phòng Thủ Tướng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đương sự hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                                                       

Ðiều 4: Các đương sự chiếu nhiệm vụ thi hành. Quyết định này có gía trị kể từ ngày ký.

 

Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1998.

THỦ TƯỚNG

 

   NGUYỄN HOÀNG DÂN

.

bottom of page